Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2014

 Pozycja  Tytuł  Plik  Data publikacji
1. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości PDF 2014-01-07
2. Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie procedur zarządzania i kontroli finansowej budżetu PDF 2014-01-07
3. Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-01-07
4. Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-01-14
5. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa na kolei w Polsce za 2012 rok" PDF 2014-01-15
6. Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-01-17
7. Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komitetu audytu PDF 2014-01-20
8. Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PDF 2014-01-27
9. Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. PDF 2014-01-30
10. Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 lutego 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie Komitetu Monitorującego Strategię wykorzystania Funduszu Spójności PDF 2014-02-19
11. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami PDF 2014-02-20
12. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2014-02-21
13. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych PDF 2014-02-21
14. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości PDF 2014-02-21
15. Zarządzenie nr 7/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego PDF 2014-03-04
16. Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-03-04
17. Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa PDF 2014-03-05
18. Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie procedury przygotowywania oswiadczenia o stanie kontroli zarządczej PDF 2014-03-10
19. Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia liczby ławników kadencji w latach 2014-2016 dla izb morskich PDF 2014-03-19
20. Zarządzenie Nr 15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie odwołania i powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej PDF 2014-03-19
21. Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie odwołania i powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej PDF 2014-03-25
22. Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie prac nad projektami dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz wewnętrznych aktów prawnych PDF 2014-03-25
23. Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie nadania regulaminu komitetowi audytu PDF 2014-03-26
24. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wejścia w życie umowy wielostronnej M237 zawartej na podstawie umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 2014-03-27
25. Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2014-03-27
26. Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej PDF 2014-04-04
27. Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. PDF 2014-04-07
28. Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PDF 2014-04-07
29. Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PDF 2014-04-10
30. Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym PDF 2014-04-14
31.

Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

PDF 2014-04-24
32. Zarządzenie Nr 26 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich PDF 2014-05-06
33. Zarządzenie Nr 29 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie organizacji oraz regulaminu działania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej PDF 2014-05-07
34. Zarządzenie Nr 30 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw przekształcenia i restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PDF 2014-05-13
35. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie międzynarodowego porozumienia administracji morskich państw Europy i Kanady w sprawie regionalnego systemu portowej kontroli statków obcych bander zawijających do ich portów.

PDF

PDF

 

2014-05-16
36. Zarządzenie Nr 27 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 PDF 2014-05-23
37. Zarządzenie Nr 25 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń PDF 2014-05-23
38. Zarządzenie Nr 33 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-05-28
39. Zarządzenie Nr 34 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu PDF 2014-06-04
40. Zarządzenie Nr 32 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PDF 2014-06-04
41. Zarządzenie Nr 31 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie systemu stałego dyżuru PDF 2014-06-06
42. Zarządzenie Nr 28 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii PDF 2014-06-16
43. Zarządzenie Nr 24 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego PDF 2014-06-18
44. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie określenia rejonów pilotowych wchodzących w zakres działania stacji pilotowych PDF 2014-06-20
45. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 228 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 2014-06-26
46. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2014-06-27
47. Zarządzenie Nr 36 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej PDF 2014-07-01
48. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej PDF 2014-07-01
49. Zarządzenie Nr 39 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-07-08
50. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe PDF 2014-07-15
51. Decyzja Nr 19 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2014-07-18
52. Zarządzenie Nr 40 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej PDF 2014-07-18
53. Zarządzenie Nr 41 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-07-18
54. Zarządzenie Nr 35 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

PDF

PDF

PDF

 

2014-07-24
55. Zarządzenie Nr 37 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

PDF

PDF

PDF

 

2014-07-24
56. Zarządzenie Nr 42 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-07-24
57. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/1/2014 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF

PDF (PDF 34 MB)

 

2014-07-29
58. Decyzja Nr 20 Ministra Infratsruktury i Rozwoju z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2014-08-01
59. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie wejścia w życie wielostronnego porozumienia RID 4/2014, zawartego na podstawie przepisów Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiącego Załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. i zmienionej Protokołem Wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. PDF 2014-08-04
60. Zarządzenie Nr 45 Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastuktury i Rozwoju PDF 2014-08-06
61. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w tekście Memorandum Paryskiego z 1982 r. PDF 2014-08-08
62. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie rezolucji Międzynarodowej Organizacji Morskiej A.739(18) z dnia 4 listopada 1993 r. - Wytyczne do upoważniania uznanych organizacji działających w imieniu administracji PDF 2014-08-14
63. Decyzja nr 22 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2014-08-18
64. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 260 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. PDF 2014-08-18
65. Decyzja Nr 21 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich PDF 2014-09-03
66. Decyzja Nr 23 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2014-09-09  
67. Zarządzenie Nr 47 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PDF 2014-09-15  
68. Zarządzenie Nr 48 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2014-09-17  
69. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dnia 19 września 2014 r. w sprawie cyrkularza Międzynarodowej Organizacji Morskiej FAL.2/Circ.127-MEPC.1/Circ.817-MSC.1/Circ.1462 z dnia 1 lipca 2013 r.  – Lista certyfikatów i dokumentów wymaganych na statkach, 2013 PDF 2014-09-26  
70. Zarządzenie Nr 50 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania Społecznego Zespołu Doradców przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-10-13  
71. Zarządzenie Nr 54 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-10-22  
72. Zarządzenie Nr 53 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 PDF 2014-10-29  
73. Decyzja Nr 25 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. zmieniająca decyzje w sprawie ustawlenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2014-10-30  
74. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2013 r."

PDF

PDF

 

2014-11-07  
75. Zarządzenie Nr 56 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF 2014-11-21  
76. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) PDF 2014-11-25  
77. Zarządzenie Nr 57 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-12-03  
78. Zarządzenie Nr 51 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie planowania osłony technicznej sieci kolejowej o znaczeniu obronnym oraz technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych transportem kolejowym PDF 2014-12-08  
79. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF

PDF

 

2014-12-08  
80. Zarządzenie Nr 55 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna i PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna  PDF 2014-12-08  
81. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF 2014-12-09  
82. Decyzja Nr 24 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych do planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym PDF 2014-12-09  
83. Zarządzenie Nr 58 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Prekomotetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PDF 2014-12-12  
84. Zarządzenie Nr 63 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2014-12-22  
85. Zarządzenie Nr 61 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 PDF 2014-12-24  
86. Decyzja Nr 28 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2014-12-30