Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2015

Dziennik Urzędowy

 Pozycja  Tytuł  Plik  Data publikacji
1. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości PDF 2015-01-05
2. Zarządzenie Nr 62 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2015-01-05
3. Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2015-01-09
4. Zarządzenie Nr 60 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej PDF 2015-01-13
5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 282 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.     PDF 2015-01-27
6. Decyzja Nr 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF 2015-01-28
7. Zarzadzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nadzoru nad instytutami badawczymi PDF 2015-01-28
8. Zarządzenie Nr 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 PDF 2015-01-30
9. Zarządzenie Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2015-02-04
10. Zarządzenie Nr 4 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo - gospodarza (HNS) PDF 2015-02-09
11. Zarządzenie Nr 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2015 roku PDF 2015-02-09
12. Zarządzenie Nr 10 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2015-02-11
13. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Memorandum dotyczącego przewozu opakowanych towarów niebezpiecznych na statkach ro-ro po Morzu Bałtyckim 2014 PDF 2015-02-11
14. Zarządzenie Nr 8 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji PDF 2015-02-12
15. Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PDF 2015-02-20
16. Zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych PDF 2015-02-24
17. Zarządzenie Nr 11 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF 2015-03-02
18. Zarządzenie Nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie Grupy Sterującej do spraw Polski Wschodniej PDF 2015-03-04
19. Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 PDF
2015-03-06
20. Zarządzenie Nr 14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PDF
2015-03-06
21. Zarządzenie Nr 16 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PDF
2015-03-06
22. Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej ds. Pomocy Technicznej PDF
2015-03-09
23. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 5 Ministra Transportu w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych PDF
2015-03-19
24. Decyzja Nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 marca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegaja linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF
2015-03-24
25. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Kodeksu dla uznanych organizacji (Kodeksu RO) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) PDF
2015-03-25
26. Zarządzenie Nr 17 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego PDF
2015-03-27
27. Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur zarządzania i kontroli finansowej budżetu PDF
2015-04-03
28. Decyzja nr 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych PDF
2015-04-21
29. Zarządzenie nr 21 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju PDF
2015-04-24
30. Zarządzenie Nr 15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych PDF
2015-04-30
31. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" PDF
2015-05-05
32. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyciągu z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych PDF
2015-05-05
33. Decyzja nr 6 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 maja 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych PDF (PDF 503 KB) 2015-05-11
34. Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF
2015-05-11
35. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu PDF
2015-05-12
36. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej PDF
2015-05-14
37. Decyzja nr 9 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF (PDF 341 KB) 2015-05-29
38. Zarządzenie Nr 23 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PDF
2015-06-09
39. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe PDF (PDF 407 KB) 2015-07-10
40. Decyzja nr 18 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF (PDF 320 KB) 2015-07-14
41. Zarządzenie Nr 20 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych "zagospodarowanie przestrzenne" PDF (PDF 267 KB) 2015-07-14
42. Zarządzenie nr 26 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich PDF (PDF 600 KB) 2015-07-21
43. Zarządzenie nr 27 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Centrum Projektów Europejskich PDF (PDF 408 KB) 2015-07-21
44. Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Morskiego w Gdańsku PDF (PDF 388 KB) 2015-08-04
45. Decyzja nr 22 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych PDF (PDF 311 KB) 2015-08-19
46. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości

PDF (PDF 397 KB)

PDF (PDF 3 MB)

2015-08-31
47. Zarządzenie nr 28 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PDF (PDF 684 KB)

2015-09-10
48. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2014 roku"

PDF (PDF 1 MB)

PDF (PDF 872 KB)

2015-09-28
49. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych

PDF (PDF 614 KB)

2015-09-30
50. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Nr PKBWK/1/2015 z postępowania w sprawie poważnego wypadku

PDF (PDF 389 KB)

PDF (PDF 28 MB)

2015-10-01
51. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych

PDF (PDF 384 KB)

PDF (PDF 20 MB)

2015-10-01
52. Decyzja nr 23 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 października 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

PDF (PDF 494 KB)

2015-10-21
53. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

PDF (PDF 399 KB)

2015-10-23
54. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz działów administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport

PDF (PDF 433 KB)

2015-11-10
55. Zarządzenie nr 29 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r.w sprawie ustalenia Opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

PDF (PDF 468 KB)

PDF (PDF 340 KB)

2015-11-10
56. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości

PDF (PDF 396 KB)

PDF (PDF 1 MB)

2015-11-16